Privacy

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trang web được xây dựng bởi trung tâm gia sư CCiJP. Khách hàng chú ý đọc kỹ chính sách điều khoản khi sử dụng hay đăng ký trang web này. Khách hàng đọc kỹ những điều kiện điều khoản khi sử dụng trang web.

Tất cả những thông tin  trên trang web này có giá trị với mọi khách hàng, có phạm vi trên toàn cầu.

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dụng, quyền truy cập trên website vào mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.

Khi sử dụng trang web này

  • Những thông tin bạn cung cấp cần đảm bảo là hoàn toàn chính xác.
  • Không sử dụng trang web này để thực hiện các hành vi sai lệch không chính xác.
  • Nghiêm cấm về hành vi mang tính đe dọa, bất hợp pháp thông qua trang web này.
  • Bạn không có quyền sửa đổi, sao chép, phát tán hoặc cấp phép trang web này, và bất kỳ phần nội dung nào không được sự cho phép của quản trị viên của website, cho mục đích phi thương mại.